REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ATHOMEDESIGN.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz innych usług serwisu internetowego www.athomedesign.pl (zwanego dalej "Serwisem Internetowym" lub "Serwisem").
 2. Serwis prowadzony jest przez Joannę Nowicką - Golenia, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AT HOME ONLINE DESIGN STUDIO JOANNA NOWICKA-GOLENIA, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Prymasa Augusta Hlonda 2 A lok. 110, 02 – 972 Warszawa, NIP 7392058793, REGON 280429915,  zwaną dalej ,,Usługodawcą”.
 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  1. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 505 640 651.
  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego. 
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.athomedesign.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy dokument;

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa o świadczenie Usług - Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, zawierana w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;

Ankieta stylów (zwana dalej "Ankietą") – interaktywna ankieta, służąca do określenia ulubionego stylu Użytkownika, w celu przygotowania Projektu lub Aranżacji pomieszczenia. W Ankiecie Użytkownik wpisuje również dane kontaktowe, konieczne do zidentyfikowania go, w celu realizacji Zamówienia na podstawie Ankiety. Wypełnienie Ankiety jest konieczne do wykonania Usługi Projektu lub Aranżacji pomieszczenia;  

Formularz Zamówienia – interaktywny formularz pojawiający się po zakończeniu świadczenia Usługi ,,Dodaj do koszyka’’, służący do złożenia Zamówienia na Usługę Projektu lub Aranżacji pomieszczenia; 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Projektu, Aranżacji pomieszczenia lub Projektu indywidualnego, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

Architekt – współpracownik Usługodawcy bądź Usługodawca, zajmujący się realizacją Usługi Projektu, Aranżacji pomieszczenia oraz Projektu indywidualnego; 

Projekt, Aranżacja pomieszczenia oraz Projekt indywidualny – przedmiot usługi w postaci pracy Architekta w formie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym (plik pdf), w zakres której wchodzą elementy opisane na stronie Serwisu, mieszczące się odpowiednio w zakresie Usługi Projektu, Aranżacji lub Projektu indywidualnego, będące wynikiem wykonania Umowy o świadczenie Usługi Projektu, Aranżacji pomieszczenia lub Projektu indywidualnego. ; 

Usługa Projektu, Aranżacji pomieszczenia lub Projektu indywidualnego – odpłatne usługi oferowane przez Usługodawcę, prezentowane na stronach Serwisu, polegające na wykonaniu zakresu prac przypisanych do danej usługi przez Architekta; 

Umowa o świadczenie Usługi Projektu, Aranżacji pomieszczenia lub Projektu indywidualnego – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w ramach Serwisu, na zasadach określonych w pkt V niniejszego Regulaminu. 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, w tym również możliwości składania Zamówień.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, dotyczących w szczególności Usług Projektu, Aranżacji pomieszczenia lub Projektu indywidualnego, w tym informacji prezentowanych w ramach bloga, gdzie zamieszczone są artykuły tematyczne, związane z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu Internetowego;
  2. dodania informacji o Usługach Projektu, Aranżacji pomieszczenia lub Projektu indywidualnego do listy życzeń;
  3. Ankiety stylów;
  4. formularza kontaktowego, umożliwiającego Użytkownikom wysyłanie wiadomości do Usługodawcy;
  5. Formularza Zamówienia,
  6. "Dodaj do koszyka"
  7. przekierowania na zewnętrzne social media;
  8. "Kontakt"
  9. udostępniania informacji o Usługach Projektu, Aranżacji pomieszczenia oraz Projektu indywidualnego na profilach społecznościowych Użytkownika.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym informacji prezentowanych w  ramach prowadzonego na stronie Serwisu bloga, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu. 
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Projektów, Aranżacji lub Projektu indywidualnego do listy życzeń jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Projektów, Aranżacji lub Projektu indywidualnego z listy życzeń bądź zakończenia sesji przeglądarki przez Klienta.
 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na wypełnieniu Ankiety stylów jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku "Wyślij".
 6. Do wykonania przez Usługodawcę Usługi Projektu lub Aranżacji pomieszczenia, konieczne jest wypełnienie Ankiety stylów. 
 7. Ankieta stylów może zostać wypełniona przez Użytkownika przed złożeniem Zamówienia na Usługę Projektu lub Aranżacji pomieszczenia. Użytkownik może również złożyć Zamówienie bez uprzedniego wypełnienia Ankiety. Wypełnienie Ankiety będzie jednak konieczne, przed przystąpieniem Architekta do realizacji Usługi Projektu lub Aranżacji pomieszczenia. W tym celu Architekt skontaktuje się z Użytkownikiem. 
 8. Usługodawca identyfikuje Użytkownika, który wypełnił Ankietę stylów oraz złożył Zamówienie na Usługę Projektu lub Aranżacji pomieszczenia, za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w Ankiecie oraz Formularzu Zamówienia.
 9. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego, umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 10. Usługa Formularza Zamówienia umożliwia Użytkownikom złożenie Zamówienia na Usługi Projektu oraz Aranżacji pomieszczenia. Przekierowanie do Formularza Zamówienia następuje w drodze dodania Usług o których mowa w poprzednim zdaniu do koszyka. Umowa o świadczenie Usługi Formularza Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku "Złóż zamówienie".
 11. Usługa "Dodaj do koszyka" umożliwia Użytkownikom złożenie Zamówienia na Usługi Projektu oraz Aranżacji pomieszczenia, poprzez przekierowanie do Formularza Zamówienia. Umowa o świadczenie Usługi "Dodaj do koszyka", jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku "Dodaj do koszyka".
 12. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przekierowaniu na zewnętrzne social media, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązania z chwilą naciśnięcia przycisku z ikoną danego serwisu.
 13. Usługa "Kontakt" polega na przekierowaniu Użytkownika do formularza kontaktowego, w celu skontaktowania się z Usługodawcą w przedmiocie wykonania Usługi Projektu indywidualnego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przekierowaniu Użytkownika do formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku "Kontakt"
 14. Umowa o świadczeniu Usługi polegającej na udostępnianiu informacji o Usługach Projektu, Aranżacji pomieszczenia oraz Projektu indywidualnego na profilach społecznościowych Użytkownika, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku z ikoną portalu społecznościowego.
 15. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PROJEKTU, ARNAŻACJI POMIESZCZENIA LUB PROJEKTU INDYWIDUALNEGO

 1. Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje Użytkownikom informacje dotyczące Usług Projektu, Aranżacji pomieszczenia lub Projektu indywidualnego, w szczególności w postaci opisu wskazanych usług oraz ich cenników. Informacje o możliwości zamówienia usług, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy o świadczenie Usług Projektu, Aranżacji pomieszczenia lub Projektu indywidualnego w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Użytkownik może dokonać Zamówienia na Usługę Projektu lub Aranżacji pomieszczenia za pośrednictwem Usług "Dodaj do koszyka", a następnie Usługi Formularza Zamówienia.
 3. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Projektu lub Aranżacji pomieszczenia, będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa w poprzednim zdaniu stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Projektu lub Aranżacji pomieszczenia. 
 4. W celu złożenia Zamówienia zmierzającego za zawarcia Umowy o świadczenie Usługi projektu indywidualnego, Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, telefonu lub formularza kontaktowego. 
 5. Zakres Zamówienia na Usługę Projektu indywidualnego oraz jego cena, ustalane są pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w drodze indywidualnych ustaleń za pośrednictwem telefonu lub wiadomości elektronicznych.
 6. Złożenie Zamówienia na Usługę Projektu indywidualnego za pośrednictwem telefonu, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej lub poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu. 
 7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia na Usługę Projektu indywidualnego, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę po ustaleniu całości zakresu Zamówienia oraz ceny - telefonicznie lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy o świadczenie Usługi Projektu indywidualnego pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówioną Usługę Projektu indywidualnego, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi Projektu indywidualnego.
 8. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia na Usługę Projektu Indywidualnego za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego oraz dokonaniu indywidualnych uzgodnień co do zakresu Zamówienia oraz jego ceny, przesyła Użytkownikowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 9. Umowa o świadczenie Usługi Projektu indywidualnego zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Użytkownika, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Użytkownik: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 10. Po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi Projektu indywidualnego, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub pisemnie na podany przez Użytkownika adres.
 11. Do prac nad Projektem bądź Aranżacją pomieszczenia, Architekt przystępuje po otrzymaniu wypełnionej w całości Ankiety stylów oraz zaksięgowaniu wynagrodzenia na rachunku bankowym Usługodawcy, zgodnie z pkt VII ppkt 3 lit. a i b poniżej, w przypadku Projektu lub Aranżacji pomieszczenia działając – zgodnie z ppkt 6 poniżej oraz zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Serwisu w zakładce "Jak działamy", natomiast w przypadku Projektu indywidualnego - w drodze indywidualnych ustaleń dokonanych z Klientem za pośrednictwem wiadomości elektronicznych.  
 12. Projekt lub Aranżacja pomieszczenia wykonane przez Architekta, wysyłane są do Użytkownika na podany przez niego adres e-mail w ciągu 7 dni roboczych od dnia wysłania przez Klienta ostatniej przysługującej mu zmiany układu funkcjonalnego pomieszczenia lub po potwierdzeniu przez Klienta za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, że akceptuje Projekt lub Aranżację pomieszczenia, który został przesłany przez Projektanta jako ostatni. 

VI. WSPÓŁPRACA Z ARCHITEKTEM W RAMACH UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI PROJEKTU LUB ARANŻACJI POMIESZCZENIA

 1. Po zaksięgowaniu wynagrodzenia na rachunku bankowym Usługodawcy (dalej od "Dnia wpłaty"), Architekt przystępuje do pracy nad Projektem lub Aranżacją pomieszczenia, poprzez kontakt z Klientem w ciągu 2 dni roboczych od Dnia wpłaty, za pośrednictwem wiadomości e-mail, w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących Usługi Projektu lub Aranżacji pomieszczenia, w tym w szczególności otrzymania wypełnionej Ankiety stylów (jeżeli nie została wypełniona przez złożeniem Zamówienia) oraz otrzymania od Klienta rzutu pomieszczenia, dla którego stworzony ma zostać Projekt lub Aranżacja.  
 2. W ciągu 3 dni roboczych od Dnia wpłaty i jednocześnie od dnia otrzymania przez Architekta wypełnionej Ankiety stylów, rzutu pomieszczenia oraz ustalenia pozostałych istotnych kwestii związanych z Usługą Projektu lub Aranżacji pomieszczenia, Klient otrzyma pierwszą propozycję układu funkcjonalnego pomieszczenia – czyli rzutu 2 D pomieszczenia. Po otrzymaniu pierwszej propozycji układu funkcjonalnego pomieszczenia Klientowi przysługują 2 zmiany układu funkcjonalnego pomieszczenia, dalej zwane "Zmianami". Klient może zgłosić do Architekta pierwszą Zmianę w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Projektanta pierwszej propozycji układu funkcjonalnego pomieszczenia. Po otrzymaniu od Projektanta kolejnej propozycji układu funkcjonalnego pomieszczenia, uwzględniającej zaproponowane przez Klienta Zmiany, Klient w ciągu 7 dni roboczych może zaproponować drugą Zmianę. Jeżeli w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania pierwszej propozycji układu funkcjonalnego pomieszczenia Klient nie zgłosi Zmiany, Klientowi nie przysługuje już prawo do zgłaszania Zmian. Projektant przystępuje do prac nad Projektem lub Aranżacją pomieszczenia na podstawie materiałów i informacji o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ppkt 2.
 3. W ciągu 7 dni roboczych od Dnia  wysłania przez Klienta ostatniej przysługującej mu Zmiany układu funkcjonalnego pomieszczenia lub po potwierdzeniu przez Klienta za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, że akceptuje Projekt lub Aranżację pomieszczenia, który został przesłany przez Projektanta jako ostatni  bądź w przypadku braku zgłaszania Zmian - upływu terminu 14 dni roboczych od otrzymania pierwszej propozycji układu funkcjonalnego pomieszczenia, Klient otrzymuje Projekt lub Aranżację pomieszczenia, na który składają się:
  1. ostateczny układ funkcjonalny pomieszczenia – rzut 2 D pomieszczenia;
  2. 3 graficzne wizualizacje obrazujące jak realnie będzie wyglądać pomieszczenie;
  3. zestawienie kolorów i tekstur wnętrza przedstawione na wizualizacjach o których mowa w ppkt b powyżej;
  4. listę zakupową z odpowiednimi stronami sklepów oraz cenami elementów pomieszczenia Klienta.
 4.  
 5. Ilość elementów określonych w ppkt 3 powyżej oraz ilość poprawek dokonanych przez Architekta po przesłanych przez Klienta Zmianach, jest zgodna z informacjami dotyczącymi Usługi Projektu oraz Aranżacji pomieszczenia zamieszczonymi na stronie Serwisu. Dodatkowe elementy, które nie znajdują się w opisie Usługi Projektu lub Aranżacji pomieszczenia mogą być zrealizowane za dodatkową opłatą, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami dokonanymi pomiędzy Usługodawcą a Klientem.  

VI. PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach Usług Projektu lub Aranżacji pomieszczenia. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty.
 2. Cena za Usługę Projektu indywidualnego ustalana jest pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w drodze indywidualnych uzgodnień. Użytkownik dokonuje zapłaty za Usługę Projektu Indywidualnego jedynie za pośrednictwem metody płatności określonej w ppkt 3 lit. b poniżej. 
 3. Z zastrzeżeniem ppkt 2 powyżej Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:
  1. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika; w tym przypadku Architekt przystępuje do prac nad Projektem lub Aranżacją pomieszczenia, po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika;
  2. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia; w tym przypadku Architekt przystępuje do prac nad Projektem, Aranżacją pomieszczenia lub Projektem indywidualnym, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy.
 4.  
 5. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. 
 6. W celu otrzymania faktury VAT za świadczoną Usługę Projektu, Aranżacji pomieszczenia lub Projektu indywidualnego, najpóźniej na ostatnim etapie składania Zamówienia Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę  o chęci jej uzyskania oraz przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
  3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie lub innych Usług jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 6. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 7. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 8. W stosunku do Przedsiębiorców, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, ze skutkiem natychmiastowym, a w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem – po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w następujących przypadkach:
  1. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;
  2. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;
  3. otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności działań Użytkownika ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego. 
 9. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.
   Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI PROJEKTU, ARANŻACJI POMIESZCZENIA ORAZ PROJEKTU INDYWIDUALNEGO Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres AT HOME ONLINE DESIGN STUDIO JOANNA NOWICKA-GOLENIA, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2 A lok. 110, 02 – 972 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu +48 505 640 651.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowaną Usługę, jeżeli jest to możliwe dołączając do niej dowód zakupu. Projekt, Aranżację pomieszczenia lub Projekt indywidualny należy przesłać na adres e-mail wskazany w ppkt 2.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres AT HOME ONLINE DESIGN STUDIO JOANNA NOWICKA-GOLENIA, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2 A lok. 110, 02 – 972 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź telefonicznie pod numerem: +48 505 640 651.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.  
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

X. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługodawca poprzez zamieszczenie w Serwisie Internetowym treści, jak również poprzez  przekazanie Usługodawcy Projektów, Aranżacji pomieszczenia oraz Projektu indywidualnego w ramach Umowy o świadczenie Usługi Projektu, Aranżacji pomieszczenia lub Projektu indywidualnego – w tym w postaci plików pdf (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”) – udziela Użytkownikowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do używania Projektów, Aranżacji pomieszczenia oraz Projektu indywidualnego na polach eksploatacji bez ograniczenia czasowego i terytorialnego (dalej zwanej: „Licencją”). Usługodawca udziela Użytkownikowi Licencji do korzystania z przesłanych w ramach Umowy o świadczenie Usługi Projektu, Aranżacji pomieszczenia oraz Projektu indywidualnego, Przedmiotów Licencji na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzania do pamięci komputera Użytkownika;
  2. wykorzystywanie w dowolnej formie tylko i wyłącznie na potrzeby własne Użytkownika.
 2. Usługodawca oświadcza, że posiada prawo do wszystkich Projektów, Aranżacji pomieszczeń oraz Projektów indywidualnych, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 3. Usługodawca za zgodą Klienta wyrażoną za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu opinii wyrażonych przez Klienta za pośrednictwem wiadomości elektronicznej. 
 4. Klient wyrażając zgodę na opublikowanie opinii,  oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 5. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. 
 6. Poprzez wyrażenie zgody na publikację opinii, Klient wyraża również zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 7. Usługodawcy nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.  
 6. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.